K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. K.Makuszyńskiego 7
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. K.Makuszyńskiego 7
BIP.gov.pl

  Archiwum konkursów

  Ruda Śląska 13.02.2015r.

  INFORMACJA

  dotycząca wyniku konkursu ofert z dnia 04.02.2015r. z zakresu USG:

   

  - USG naczyń szyi – Doppler,

  - USG naczyń kończyn dolnych – Doppler,

  - USG tarczycy i przytarczyc,

  - USG ślinianek,

  - USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,

  - brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej),

  - obwodowych węzłów chłonnych (USG węzłów chłonnych).

  Po przeanalizowaniu otrzymanej oferty, wybrano ofertę:

  Michał Czerny

  ul. Kochłowicka 27D, Ruda Śląska       

  Do podpisania umowy zapraszamy w dniu 16.02.2015r. do siedziby zamawiającego pok. nr 39 do godz. 15.00


  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  z dnia 04.02.2015r.
  Kierownik Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie ŒŚląskiej
  z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalnośœci leczniczej oraz art. 146
  ust. A ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o œświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze śœrodków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z póŸn. zm.)


  jako Udzielający Zamówienia
  ogłasza konkurs ofert na œwiadczenia medyczne i zaprasza do składania ofert
  1. Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie badań USG, w tym:
  - USG naczyń szyi - Doppler
  - USG naczyń kończyn dolnych – Doppler
  - USG tarczycy i przytarczyc
  - USG œlinianek
  - USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
  - brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej),
  - obwodowych węzłów chłonnych (USG węzłów chłonnych)

  2. Czas obowiązywania umowy:
  Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania na czas oznaczony od dnia podpisania do czasu udzielania œwiadczeń zdrowotnych przez Przychodnię Rejonową SP ZOZ w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w ramach kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, do których realizacji w/w usługi są niezbędne. Przewidywany termin umowy - okres od 16.02.2015r. do 31.12.2016r.

  3. Materiały ofertowe:
  Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy można się zapoznać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 39.
  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie udzielanego zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39.

  4. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej odpowiednim napisem:
  „Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG
  Nie otwierać przed 12.02.2015r. godz. 12:30”

  w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnym w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 do dnia 12.02.2015r. w pok. 39 do godziny 12:00.

  5. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2015r. w pok. 39 o godz. 12:30
  Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2015r. o godz. 13:00.
  Wyniki zostanš ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej www.spzozmakuszynskiego.timtech.pl

  6. Termin związania ofertą:
  Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni liczšc od daty upływu terminu składania ofert.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  8. Skargi i protesty – w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu.
  Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostanie zawieszone. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.
   
  INFORMACJA

  dotycząca wyniku konkursu ofert z dnia 25.112014r. z zakresu:
  1) œświadczenia w zakresie kardiologii,
  2) œświadczenia w zakresie neurologii,
  3) œświadczenia w zakresie endokrynologii,
  4) œświadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa,
  5) œświadczenia w zakresie medycyny sportowej,
  6) œświadczenia w zakresie USG jamy brzusznej,
  7) œświadczenia w zakresie Holter RR i EKG – opis,
  8) œświadczenia w zakresie EKG – test wysiłkowy,


  Po przeanalizowaniu wszystkich ofert za najkorzystniejsze uznano następujące oferty:
  1. Œświadczenia w zakresie kardiologii
  - /oferta nr 3/
  Przemysław Rybka
  Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  43-155 Bieruń, ul. Wawelska 40
  - /oferta nr 7/
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  lek. med. Maria Iwańska
  41-710 Ruda ŒŚląska, ul. Dąbrowskiego 46/2

  2. ŒŚwiadczenia w zakresie neurologii
  - /oferta nr 4/
  Indywidualna Praktyka Lekarska
  Rafał Czechowski
  Specjalista Neurolog
  40-018 Katowice, ul. Gen. Sowińskiego 13/37


  - /oferta nr 5/
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  Aleksandra Cyzowska
  41-500 Chorzów, ul. Franciszkańska 6A/2


  - /oferta nr 10/
  Katarzyna Chirowska-Żak
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Neurologiczna
  41-902 Bytom, ul. J. Rostka 21/8


  3. ŒŚwiadczenia w zakresie endokrynologii
  - /oferta nr 6/
  Gabinet Pediatryczno-Endokrynologiczny
  Dr n. med. Gabriela Geisler
  Specjalista chorób dziecięcych
  Specjalista endokrynolog
  41-819 Zabrze, ul. Franciszkańska 1


  - /oferta nr 8/
  EffectiveMed Katarzyna Pištek-Dšbrowska
  41-806 Zabrze, ul. Janika 14a/1
  4. ŒŚwiadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa
  - /oferta nr 1/
  Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  lek. Joanna Żubrowska-Mazur
  Ginekolog-Położnik
  41-710 Ruda Œlšska, ul. Katowicka 43/3
  - /oferta nr 9/
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  lek. Marek Gałązka
  Specjalista Ginekolog, Położnik, Cytolog, Anestezjolog
  40-843 Katowice, ul. Ossowskiego 24A/1

  - /oferta nr 11/
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  Lek. med. Krystyna Horzelska
  Specjalista ginekolog-położnik-cytolog
  41-600 Œwiętochłowice, ul. Kubiny 3

  5. ŒŚwiadczenia w zakresie medycyny sportowej
  - /oferta nr 12/
  Konsultacje i Orzecznictwo Medyczne
  lek. med. Marek Wójcik
  44-100 Gliwice, ul. Arkońska 9/4

  6. ŒŚwiadczenia w zakresie USG jamy brzusznej
  - /oferta nr 2/
  Indywidualna Praktyka Lekarska
  lek.med.Krzysztof Radzik
  41-706 Ruda Œlšska, ul. Mazurska 21

  7. ŒŚwiadczenia w zakresie Holter RR i EKG - opis
  - /oferta nr 14/
  Marcin Wilkoszyński
  Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  Specjalistyczna praktyka lekarska
  41-703 Ruda Œlšska, ul. Solskiego 2/26

  8. ŒŚwiadczenia w zakresie EKG – test wysiłkowy
  - /oferta nr 13/
  Marcin Wilkoszyński
  Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  Specjalistyczna praktyka lekarska
  41-703 Ruda Œlšska, ul. Solskiego 2/26

  Do podpisania umowy zapraszamy w dniu 05.01.2015r. do siedziby zamawiającego pok. nr 39 do godz. 15.00.

   
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

  z dnia 25.11.2014r.

  Kierownik Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalnoœci leczniczej oraz art. 146 ust. A ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze śœrodków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z póŸn. zm.) jako Udzielający Zamówienia ogłasza
  konkurs ofert na œwiadczenia medyczne i zaprasza do składania ofert
  1. Przedmiotem konkursu ofert są:
  1) œświadczenia w zakresie kardiologii,
  2) œświadczenia w zakresie neurologii,
  3) œświadczenia w zakresie endokrynologii,
  4) œświadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa,
  5) œświadczenia w zakresie medycyny sportowej,
  6) œświadczenia w zakresie USG jamy brzusznej,
  7) œświadczenia w zakresie Holter RR i EKG – opis,
  8) œświadczenia w zakresie EKG – test wysiłkowy,

  2. Czas obowiązywania umowy:
  Umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania na czas oznaczony od dnia podpisania do czasu udzielania œwiadczeń zdrowotnych przez Przychodnię Rejonową SP ZOZ w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 w ramach kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, do których realizacji w/w usługi są niezbędne. Przewidywany termin umowy – okres od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

  3. Miejsce i termin składania ofert:

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej odpowiednim napisem:
  „Oferta na śœwiadczenia w zakresie kardiologii;
  „Oferta na œświadczenia w zakresie neurologii;
  „Oferta na œświadczenia w zakresie endokrynologii;
  „Oferta na œświadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa;
  „Oferta na œświadczenia w zakresie medycyny sportowej,
  „Oferta na œświadczenia w zakresie USG jamy brzusznej,
  „Oferta na œświadczenia w zakresie Holter RR i EKG – opis,
  „Oferta na œświadczenia w zakresie EKG – test wysiłkowy,

  Nie otwierać przed 09.12.2014r. godz. 12:30”

  w Przychodni Rejonowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnym w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 do dnia 09.12.2014r. do godziny 12:00.

  4. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2014r. w pok. 39 o godz. 12:30 Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2014r. o godz. 13:00. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz na stronie internetowej www.bip.spzozmakuszynskiego.timtech.pl

  5. Termin związania ofertą:
  Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  7. Skargi i protesty – w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu. Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowania konkursowe zostanie zawieszone.

  W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest.
  INFORMACJA
  z dnia 20.12.2013r.
  Informujemy, że w konkursie na œwiadczenia usług medycznych z zakresu:
  - Poradnia Neurologiczna
  Otwarcie ofert w dniu 20.12.2013r., w którym dokonano wyboru ofert.
  Po przeanalizowaniu wszystkich ofert za najkorzystniejsze uznano następujące oferty:
  Usługi Medyczne w Poradni Neurologicznej
  - /ofertę nr 1/
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Chirowska-Żak
  41-902 Bytom, ul. Rostka 21/8

  - /ofertę nr 2/
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Cyzowska
  41-500 Chorzów, ul Franciszkańska 6A/2

  - /ofertę nr 3/
  Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Czechowski Specjalista Neurolog
  40-018 Katowice, ul. Gen. Sowińskiego 13/37
  Do podpisania umowy zapraszamy w dniu 02.01.2014r. do siedziby Zamawiającego pok. 39 do godz. 15.00.


  INFORMACJA
  z dnia 16.12.2013r.
  Informujemy, że w konkursie na œwiadczenia usług medycznych z zakresu:
  - Poradnia Endokrynologiczna
  Otwarcie ofert w dniu 16.12.2013r., w którym dokonano wyboru ofert.
  Po przeanalizowaniu wszystkich ofert za najkorzystniejsze uznano następujące oferty:
  Usługi Medyczne w Poradni Endokrynologicznej
  - EffectiveMed Katarzyna Pištek-Dšbrowska
  41-806 Zabrze, ul. Janika 14a/1
  /oferta nr 1/
  - Gabinet Pediatryczno-Endokrynologiczny dr n. med. Gabriela Geisler
  Specjalista chorób dziecięcych Specjalista endokrynolog
  41-819 Zabrze, ul. Franciszkańska 1
  /oferta nr 2/
  Do podpisania umowy zapraszamy w dniu 20.12.2013r. do siedziby Zamawiajšcego pok. 39 do godz. 15.00.
  Ruda ŒŚląska, dnia 09.12.2013r.
  OGŁOSZENIE
  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7
  ogłasza konkurs na œwiadczenia zdrowotne z zakresu:
  Poradni Neurologicznej

  Umowa na œświadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.
  Ze szczegółowymi warunkami, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz projektem umowy można zapoznać się w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 39.
  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
  w pokoju nr 39 lub na stronie internetowej Przychodni.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs do dnia 20.12.2013r. do godz. 12:00.
  Otwarcie oferty nastąpi w dniu 20.12.2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.12.2013r. o godz. 13:00.
  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 39.
  Ruda ŒŚląska, dnia 02.12.2013r.
  OGŁOSZENIE
  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7
  ogłasza konkurs na œwiadczenia zdrowotne z zakresu:
  Poradni Endokrynologicznej

  Umowa na œświadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.
  Ze szczegółowymi warunkami, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz projektem umowy można zapoznać się w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 39.

  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 39 lub na stronie internetowej Przychodni.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszajšcego konkurs do dnia 16.12.2013r. do godz. 12:00.
  Otwarcie oferty nastąpi w dniu 16.12.2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiajšcego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16.12.2013r. o godz. 13:00.
  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  Skargi i protesty dotyczšce konkursu ofert należy składać w cišgu 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 39.


   

  Ruda ŒŚląska 20.11.2013r.
  INFORMACJA

  Informujemy, że w konkursie na œwiadczenia usług medycznych z zakresu:
  - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  - Poradnia Neurologiczna
  - Poradnia Kardiologiczna - Poradnia Endokrynologiczna

  Otwarcie ofert w dniu 19.11.2013r., w którym dokonano wyboru ofert.
  Po przeanalizowaniu wszystkich ofert za najkorzystniejsze uznano następujące oferty:
  1.Usługi Medyczne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  - Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
  Anna Kubin-Sprus
  41-710 Ruda ŒŚląska, ul. 1 Maja 236 /oferta nr 1/

  - Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  Marek Gałązka
  Katowice, ul. Ossowskiego 24A /oferta nr 2/

  - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  lek. med. Joanna Żubrowska-Mazur
  Ginekolog Położnik
  41-710 Ruda ŒŚląska, ul. Katowicka 43/3 /oferta nr 7/

  2.Usługi Medyczne w Poradni Neurologicznej
  - Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  Katarzyna Chirowska-Żak
  41-902 Bytom, ul. J. Rostka 21/8 /oferta nr 4/

  - Indywidualna Praktyka Lekarska
  Rafał Czechowski
  Specjalista Neurolog
  40-018 Katowice, ul. Gen. Sowińskiego 13/37 /oferta nr 3/

  3.Usługi Medyczne w Poradni Kardiologicznej
  - Przemysław Rybka
  Specjalista Chorób Wewnętrznych, Kardiolog
  Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  43-100 Tychy, ul. Palmowa 37A /oferta nr 5/

  - Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  Specjalista Chorób Wewnętrznych, Kardiolog
  lek.med. Maria Iwańska
  41-710 Ruda ŒŚląska, ul. Dšbrowskiego 46/2 /oferta nr 6/

  Do podpisania umowy zapraszamy w dniu 02.12.2013r. do siedziby Zamawiającego pok. 39 do godz. 15.00.


   

   

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibš przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7
  ogłasza konkurs na œwiadczenia zdrowotne z zakresu:
  Poradni Kardiologicznej
  Poradni Neurologicznej
  Poradni Endokrynologicznej
  Poradni Ginekologiczno-Położniczej

  Umowa na śœwiadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r. Ze szczegółowymi warunkami, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz projektem umowy można zapoznać się w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 39.
  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 39.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs do dnia 19.11.2013r. do godz. 12:00.
  Otwarcie oferty nastąpi w dniu 19.11.2013r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.11.2013r. o godz. 13:00.
  Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 39.

   

   

  Kierownik Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7
  działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalnoœci leczniczej (Dz. U. 11.112.654)
  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o œświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œśrodków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie œświadczeń medycznych w zakresie:
  - BADAŃ CYTOLOGICZNYCH
  - BADAŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – BADANIE RENTGENODIAGNOSTYCZNE
  - RTG ZĘBÓW
  - USŁUG PROTETYCZNYCH
  - BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I BAKTERIOLOGICZNEJ

   

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie ŒŚląskiej przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielenie œświadczeń medycznych w:
  - Poradni Ginekologiczno-Położniczej

  Umowa na śœwiadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 09.04.2013r. - 31.12.2013r. Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy można zapoznać się w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie ŒŚląskiej z siedzibą przy ul. K.Makuszyńskiego 7 w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 39.
  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie Zamawiajšcego w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs do dnia 02.04.2013r. do godz. 12.00.
  Otwarcie oferty nastąpi w dniu 02.04.2013r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.04.2013r. o godz. 13.00.
  Składający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyniku konkursu w pokoju nr 39


   

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie ŒŚląskiej przy ul. Makuszyńskiego 7 ogłasza konkurs na œświadczenia zdrowotne z zakresu:
  - Poradni Endokrynologicznej

  Umowa na œświadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 05.06.2012r. – 31.12.2013r.
  Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy można się zapoznać w Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie ŒŚląskiej w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 39.
  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie udzielanego zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszajšcego konkurs do dnia 22.05.2012r. do godz. 12.00.
  Otwarcie oferty nastąpi w dniu 22.05.2012r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.05.2012r. o godz. 13.00.
  Składający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w siedzibie składającego zamówienie w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia o wyniku konkursu w pokoju nr 39.


   

  Informujemy, że w konkursie na œwiadczenia usług medycznych z zakresu:
  - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  - Poradnia Neurologiczna
  - Poradnia Endokrynologiczna

  Otwarcie ofert w dniu 30.04.2012r. o godz. 1230, w którym dokonano wyboru ofert.
  Po przeanalizowaniu wszystkich ofert za najkorzystniejsze uznano następujące oferty:

  1.Usługi Medyczne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  - Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  lek. Marek Gałązka
  Specjalista ginekolog, położnik, cytolog, anestezjolog
  40-843 Katowice, ul. Ossowskiego 24A/1 /oferta nr 1/

  2.Usługi Medyczne w Poradni Neurologicznej
  - Praktyka Lekarska
  Usługi w miejscu wezwania
  Aleksandra Cyzowska
  41-500 Chorzów, ul Franciszkańska 6A/2 /oferta nr 2/

  3.Usługi Medyczne w Poradni Neurologicznej
  - Indywidualna Praktyka Lekarska
  Rafał Czechowski
  Specjalista neurolog
  40-018 Katowice, ul. Gen. Sowińskiego 13/37 /oferta nr 3/

  Do podpisania umowy zapraszamy w dniu 14.05.2012r. do siedziby zamawiającego pok. nr 39 do godz. 15.00.
   

  OGŁOSZENIA

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego 7 ogłasza konkurs na œświadczenia zdrowotne z zakresu:

  - Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  - Poradni Neurologicznej
  - Poradni Endokrynologicznej

  Umowa na œświadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 14.05.2012r. – 31.12.2013r.
  Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy można się zapoznać w Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie ŒŚląskiej w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 39.
  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie udzielanego zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs do dnia 30.04.2012r. do godz. 12.00. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 30.04.2012r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.04.2012r. o godz. 13.00.
  Składający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w siedzibie składającego zamówienie w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia o wyniku konkursu w pokoju nr 39.
   

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego 7 ogłasza konkurs na śœwiadczenia zdrowotne z zakresu:
  - Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  - Poradni Neurologicznej
  - Poradni Kardiologicznej
  - Poradni Endokrynologicznej
  - Poradni Medycyny Pracy
  - Poradni Medycyny Sportowej
  - USG serca – metodą Dopplera
  - USG tętnic i żył – metodą Dopplera
  - USG – jamy brzusznej
  - USG – miednicy mniejszej, dopochwowe, płodu
  - EKG – test wysiłkowy
  - Holter RR i EKG - opis
  - Biopsja cienkoigłowa pod kontrolš USG

  Umowa na œświadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 01.01.2012r. – 31.12.2013r.
  Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym z projektem umowy można się zapoznać w Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Œlšskiej w dniach od poniedziałku do pištku od godz. 8.00 do 15.00 w pokoju nr 39.
  Obowiązujące formularze oferty można odebrać w siedzibie udzielanego zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39.
  Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs do dnia 16.12.2011r. do godz. 12.00.
  Otwarcie oferty nastšpi w dniu 16.12.2011r. o godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.12.2011r. o godz. 12.00.
  Składający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
  Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w siedzibie składającego zamówienie w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia o wyniku konkursu w pokoju nr 39.


  Wyniki konkursu

  Konkurs RTG zębów
  Konkurs RTG
  Konkurs Laboratorium
  Konkurs Cytologia
  Konkurs Protetyka

  Wyniki konkursu

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlicki
  Publikacja dnia: 26.02.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 26.02.2015
  Dokument oglądany razy: 3157
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej ul. K. Makuszyńskiego 7