K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. K.Makuszyńskiego 7
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. K.Makuszyńskiego 7
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
  z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności
  ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7

  http://www.bip.spzozmakuszynskiego.timtech.pl/.

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 02.03.2015r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.12.2023r.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt,
   iż są zamieszczone w formacie *.pdf oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych, lub stanowią przekierowanie
   do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji.

  Strona internetowa Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 jest dostosowywana do obowiązujących przepisów.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Poruszać się po stronie można zarówno przy pomocy myszki, jak i klawiatury (przy użyciu klawisza ).

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7, 41-706 Ruda Śląska prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Pawlicki, biuro@timtech.pl.

  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 243 29 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Informacje na temat procedury

  Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia elementu strony internetowej za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,

  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
  Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7, 41-706 Ruda Śląska.

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
  z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 nie jest właścicielem budynku a jedynie dzierżawcą. Właścicielem budynku jest Miasto Ruda Śląska.

  Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - zapewniono możliwość wjazdu do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich poprzez windę oraz podjazd dla wózków.

   Pozostałe informacje

  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
  z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 nie zapewnia dostępności tłumacza polskiego języka migowego.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
  Publikacja dnia: 04.12.2023
  Podpisał: Tadeusz Jonczyk
  Dokument z dnia: 04.12.2023
  Dokument oglądany razy: 3377
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej ul. K. Makuszyńskiego 7