K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. K.Makuszyńskiego 7
Przychodnia Rejonowa SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. K.Makuszyńskiego 7
BIP.gov.pl

  Rodzaje porad

                             Informacja dla Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej

                    o warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleporady

   

  1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej (wszystkie rozmowy przychodzące do naszej poradni są nagrywane).

  2. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.

  3. Rejestratorka medyczna odpowiedzialna za rejestrację pacjenta po wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej, informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada oraz podaje datę i godzinę teleporady.

  4. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.

  5. Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do poradni (telefonicznego lub osobistego) lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.

  6. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL, data urodzenia.

  7. Personel Poradni w celu wykonania porady telefonicznej zobowiązany jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W sytuacji braku kontaktu teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany jest  do ponownego kontaktu
   z Rejestracją i ustalenia nowego terminu.

  8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń, systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, niezwłocznie ustalany jest nowy termin teleporady.

  9. Podczas teleporady osoba jej udzielająca zbiera wywiad, dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do aktualnego problemu zdrowotnego, w razie potrzeby wystawia e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawia dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne). Pacjent informowany jest ponadto o sposobie realizacji wyżej wymienionych e-dokumentów oraz możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

  10. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w  dokumentacji medycznej.

   

                           Informacja dla Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

  o warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem

  1. W przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie  teleporady –  z wyłączeniem sytuacji,  gdy lekarz, pielęgniarka, położna może bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie,  wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
  2. Podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru.
  3. W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów.
  4. W związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.
  5. W przypadku dzieci do 6. rożu życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta znajdą Państwo na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

   

   

   

   


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
  Publikacja dnia: 04.12.2023
  Podpisał: Tadeusz Jonczyk
  Dokument z dnia: 04.12.2023
  Dokument oglądany razy: 4471
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej ul. K. Makuszyńskiego 7